Plagát je dobre vidno z hlavnej splitskej cesty.V prímorskom, jadranskom a chorvátskom mestečku Split sa v januári tohto roku objavil na súkromnom pozemku veľký plagát s vyobrazením Panny Márie a s nápisom „Kraljice Hrvata, sačuvaj nas od ulaska u EU!“ („Kráľovná Chorvátov, ochraňuj nás pred vstupom do Európskej únie!“).

Priestor na plagát na dvore rodinného domu Maria Lovrinčevića si prenajal veriaci, ženatý mladík, ktorý chce zostať v anonymite. Tento priestor si autor plagátu vybral hlavne preto, že je na neho dobrý výhľad z hlavnej cesty.

„Čo získame vstupom do Európskej únie?“ pýtajú sa Chorváti.

Na plagáte sa autor pýta: „Čo získame vstupom do Európskej únie?“ A zároveň si odpovedá:

  • Dlhové otroctvo,
  • Chemtrails a geneticky modifikované potraviny (GMO),
  • kultúru smrti,
  • diktatúru relativizmu,
  • a iné zlo...

Niektorí z Vás si možno povedia, že autor plagátu je nejakým náboženským fundamentalistom, ktorého pohľad na život je ovplyvnený dogmami katolíckej Cirkvi. Poďme sa preto pozrieť na jednotlivé body, ktoré plagát prorokuje Chorvátom po ich prípadnom vstupe do Európskej únie (teda od roku 2004 na našu každodennú realitu):


Dlhové otroctvo

Dedičstvo dlhového otroctva západnej civilizácie preberá členská krajina v dvoch rovinách, (1) jednak vstupom národa z oblastí východnej a južnej Európy do (západného) Európskeho hospodárskeho spoločenstva so spoločnou trhovou ekonomikou a spoločným fyzickým a geopolitickým Schengenským priestorom, a (2) jednak vstupom národného finančníctva do jednotnej nadnárodnej menovej eurozóny.

Dlhové otroctvo v prvom prípade znamená, že obyvatelia východných a južných krajín Európy sa vstupom do Európskeho hospodárskeho a geopolitického spoločenstva zaviažu splácať dlhy imaginárnych a deficitných ekonomík západného kapitalizmu svojou fyzickou prácou za hranicami svojej vlasti, teda „na pánskom“ ako za starých čias žaláru národov, Rakúsko-Uhorska. To všetko dobrovoľne pod domnienkou „lepšieho zárobku“. Tento lepší zárobok je však len zmenkou práce, ktorú od nás, gasterbeiterov potreboval už od sedemdesiatych rokov dvadsiateho storočia nakupovať Západ za lacné, a ktorou ten istý Západ dnes spláca draho svojim neeurópskym veriteľom svoj konzumný spôsob žitia na dlh od čias skončenia druhej svetovej vojny... Paradoxom je, že zadĺžený Západ pretrváva, zatiaľ čo nezainteresované krajiny ako Grécko bankrotujú – je to práve kvôli tomu, že západné európske krajiny postúpili svoje záväzky voči svojim neeurópskym veriteľom na východné a južné európske krajiny odo dňa ich vstupu do EHS. Biznis predaja kusu za kus...

Členské krajiny východu a juhu Európy tiež na seba v tejto jednotnej geopolitickej rovine preberajú „morálny dlh“ západného imperializmu – teda zodpovednosť za kolonizačné výpady a drancovanie nerastného bohatstva primitívnejších neeurópskych národov Angličanmi, Holanďanmi či Španielmi v podobe akýchsi „paušálnych odškodnení“ príspevkami na rozvoj Afriky, Tichomoria či Indie. Respektíve sú členovia nútení zaplatiť najvyššiu daň v podobe otvorenie sa ich spoločnosti voči heterogénnym kultúram a rasám vykorisťovaným práve západným imperializmom, ktoré ich európsky komisariát prinúti integrovať do svojej kultúry ako „daň z kolektívnej viny“.

Vstupom do EHS sa novoprijímaná krajina rovnako zaviaže implementovať do svojho vzdelávacie systému morálne dlhové otroctvo Nemcov pod súhrnným označením výchova k Auschwitz komplexu – teda každý občan krajiny EÚ je vedený k tomu, aby svojím vedomím a majetkom participoval na akomsi zhmotnenom i nezhmotnenom morálnom dlhu Nemcov voči ž/Židom z čias druhej svetovej vojny, aký Nemecku vymerali svojho času Spojenci v Norimbergskom procese. V tomto komplexe sme vedení k tomu, aby sme dlžili (je jedno čo; proste aby sme sa cítili zaviazaní) ž/Židom, Cigánom a ľudom inej než bielej farby pleti (teda nie blížnemu svojmu, ako platilo odveky vekov).

Dlhové otroctvo v druhom prípade znamená, že na splatenie dlhu Západu svojim neeurópskym veriteľom nepostačuje len zmenka lacnej pracovnej sily z krajín, ktoré s týmto dlhom nemajú nič spoločné. Členovia EHS sú tak politikou sily prinútení ručiť za dlhy Západu nielen svojím hospodárstvom, ale aj svojou ekonomikou a národným pokladom v podobe národnej meny, ktorý národ zložil pred svetom v okamihu svojho štátotvorného ožitia, ale na ktorý sa zbieral odveky vekov. Vstupom do eurozóny a zbavením sa vlastnej meny tak starobylé nezápadné národy Európy dobrovoľne vkladajú svoje zrobené dlane a zelené mohyly svojich otcov do okov neeurópskeho veriteľa dlhov západného človeka, ktorý si užíval dňa a prítomnosti po druhej svetovej vojne nielen na úkor svojich detí a ich budúcich generácií, ale aj na úkor našich detí, ktoré s jeho zhýralstvom nemajú vôbec ale vôbec nič spoločné.

Na prepych niekoľkých západoeurópskych krajín sa dnes zbiera celá Európa! – cez Európsku úniu! Grécko zbankrotovalo hlavne vďaka dlhovému otroctvu voči ekonomickému imperializmu Západu!


Chemtrails a geneticky modifikované potraviny (GMO)

O geneticky modifikovaných potravinách mnohí z Vás už počuli. Ide o potraviny, do vývoja semien ktorých zasiahol umelo človek, aby upravil, vyšľachtil niektoré ich vlastnosti ako úrodnosť, veľkosť plodu či ich odolnosť voči škodcovi. Okrem morálnej otázky „hrania sa človeka na Boha“ sa v tejto súvislosti vynára podobne dôležitá otázka, a síce otázka bezpečnosti konzumácie týchto potravín vzhľadom na budúce generácie. Koncerny farmaceutických korporácií a bioinžinierov bedlivo vedú výskumy k záverom, ktoré popierajú vplyv konzumácie geneticky modifikovaných potravín na vznik nových alergií či rakoviny u človeka.

Paradoxne, prax dokazuje, že zatiaľ čo problémom postkomunistických krajín je dlhodobá kontaminácia ornej pôdy pesticídmi z nadmerného umelého hnojenia, problémom súčasných europartajníckych krajín bude dlhodobá kontaminácia genofondu človeka v duchu príslovia „Si to, čo ješ!“.

Ďalšia obava, respektíve súčasť každodenného žitia v europriestore a jeho spoločnom vzdušnom priestore sú Chemtrails.

Vľavo postup chemtrails zaznamenaný v auguste 1999, Albuquerque, Nové Mexiko, Spojené štáty americké.

Chemtrails (z angličtiny doslova „chemické brázdy“; brázdy chemického postreku) sú neobvykle husté letecké kondenzačné čiary, ktoré boli pozorované v mnohých krajinách, hlavne v Spojených štátoch amerických a v krajinách EHS spoločného Schengenského (colného) priestoru v priebehu celého dňa a noci. Chemtrailsový postrek začína obvykle skoro ráno a slabne k večeru. Lietadlá podieľajúce sa na tomto postreku sú z civilného aj vojenského sektoru, pričom tie druhé boli identifikované aj v oblastiach a smeroch, ktoré sú inak pre civilné lety zakázané.

Podľa niektorých zdrojov má chemtrails na svedomí prísada do leteckého paliva, podľa iných zdrojov sa postrek deje prostredníctvom externého zariadenia pripojeného k lietadlu. Konšpirační teoretici skúmajú spojitosť chemtrails (1) s modifikáciou počasia, (2) s hromadným očkovaním či (3) s kontrolou populácie.

Nezávislé rozbory amerického Inštitútu Clifforda A. Carnicoma skúmajúceho aerosolové zločiny však ukazujú, že bez ohľadu na konšpiračné teórie, chemtrails sa skladajú z takých škodlivín ako etylen dibromid (dibrometan dráždiaci dýchaciu sústavu), pseudomonas aeruginosa (pôdna baktéria využívaná aj v priemysle geneticky modifikovaných potravín), pseudomonas fluorescens (pôdna baktéria), enterobacteriaceae (zahŕňa E.coli a salmonelum, najčastejšie baktéria otravujúce jedlo), serratia marcescens (patogén spôsobujúci zápal pľúc) či serratia marcescens (používaný vo farmaceutickom priemysle na výrobu antibiotík oslabujúcich imunitný systém).

Vstupom do EHS nás neprinútili otvoriť len svoj zemný colný priestor, ale aj ten vzdušný. Národné ministerstvá obrany tak stratili dohľad ba aj dozor nad vlastným nebom, dnes plnia iba úlohu odvislých dispečerov Bruselu prijímajúcich letové plány nadnárodného zahraničia...

Pozrite sa aj Vy na chemtrails nad Vašimi hlavami, keď kráčate v letné bezoblačné ráno do práce. Zostanete zaskočení nebom husto posiatym kondenzačnými čiarami, ktoré ste si doteraz ani nevšímali... Poďakujte vtedy Európskej únii!


Kultúra smrti / Smrť kultúre

Európska únia podporuje potraty zdravých plodov zdravých európskych žien stavajúc sa za ľudské právo ženy na rozhodnutie a tým sa podieľa na budovaní kultúry smrti.

Európska únia ako garant sekularizmu a pragmatizmu šíri nepriamo kultúru smrti aj svojou príliš materialistickou, a teda neduchovnou orientáciou, v ovzduší ktorej sa dobre vodí rôznym sektám oslavujúcim zvrátenosť a opak zdravého života.

V konečnom dôsledku, odklon Európskej únie od duchovnej a duševnej sféry odrezal európske umenie a kultúru od žriedla jedinej skutočnej inšpirácie, čo v postmodernej európskej civilizácii privodilo ozajstnú smrť kultúre ako pestovaniu tradícií a dobrých mravov.


Diktatúra relaitivizmu

Diktatúra relativizmu zase vyplýva z relatívnych hodnôt západného európskeho liberalizmu, ktorý svoju benevolenciu k trvalým hodnotám oktrojuje celej spoločnosti prostredníctvom Bruselu a jeho zákonom typu antidiskrimanačného, v ktorom sa členské krajiny zaväzujú považovať napríklad disfunkcie a deviácie homosexuality za ľudské právo.


Iné zlá...

Okrem dlhov, vazalstva, nebielej imigrácie, poškodzovania zdravia a útoku na tradičného hodnoty sme sa od Európskej únie dočkali aj postupného okliešťovania štátnej suverenity, tabuizovania niektorých tém spoločenského a vedeckého života (eugenika, Oswienčim, 1. Slovenská republika, Slovenské národné povstanie, ap. ...) a v konečnom dôsledku sme sa dočkali aj všeobecnej straty nádeje na zlepšenie.

V čom sa teda mýli chorvátsky plagát?

Ak sa ti článok páčil, môžeš ho zdieľať na sociálnych sieťach.

Zaujímavý projekt