Skutočnosť, že Eduard Chmelár ako docent s exotickým výzorom habilitovaný v odbore slovenských dejín, sa dnes pretŕča po uliciach a agituje za nejakú revolúciu ako ďalší pokus mocipánov na slovenskej spoločnosti, nás v redakcii prinútila zamyslieť sa.

Vari môže jestvovať spojenie medzi Chmelárovým kozmopolitným svetoobčianstvom až galaktickým cítením a sektárskym náboženstvom, ktoré v Českej republike a na Slovensku šíri Ivo A. Benda – náboženstvom Vesmírnych ľudí?

Po konzultáciách s odborníkmi, ktorí si naštudovali Chmelárovu tvorbu presiaknutú pohnútkou zjednotiť ľudstvo Všehomíru prostredníctvom hnutia „My sme 99%“, sme sa priklonili k jednoznačnému názoru: ÁNO, Edo A. Chmelár by mal patriť tam, kam by mal patriť aj Ivo A. Benda – a síce, na hrad! Pretože len bohočlovek, ktorý komunikuje s Ptaahovou vesmírnou flotilou zjednotiteľov môže byť skutočne lepším prezidentom než bol Kováč či Schuster.

Prečo NEpodporujeme hnutie „My sme 99%“ na Slovensku?

My sme 99%. Vyhadzujú nás z našich domovov. Sme stavaní pred otázku: jedlo či nájomné? Nemáme prístup ku kvalitnému zdravotníctvu. Trpíme kvôli znečisteniu životného prostredia. Pracujeme dlhé hodiny za málo peňazí, ak vôbec máme prácu. Nedostávame nič, zatiaľ čo jedno percento dostáva všetko. My sme 99%. Tento odkaz Vám prinášajú ľudia, ktorí okupujú Wall Street.

Predcházajúce slová stoja na internetovej stránke hnutia „My sme 99%“ (We Are The 99 Percent), ktorého vznik podnietila iniciatíva „Okupujte Wall Street“ (Occupy Wall Street)! O špinavých praktikách tohto hnutia, ktorými sa vyznačuje už od svojho vzniku sme informovali v článku: tu. Hlavnou ideou hnutia je pritom poukazovať na priepastný rozdiel medzi 99% obyvateľstva Spojených štátov amerických a 1% vládnucej vrstvy.

Ravi Batra, Ind žijúci v SŠA, v roku 1987 prvý raz vo svojej knihe spojil zvýšený výskyt manických depresií s rastúcim objemom bohatstva „1% bohatých“, zatiaľ čo „tých zvyšných 99%“ sa stáva ešte chudobnejšími.

V roku 2000 s podobným odkazom na „1% bohatých“ vyrukoval aj americký prezidentský kadidát Al Gore, mediálny mág švidľovania výskumov globálneho otepľovania.

V roku 2006 nafilmoval Jamie Johnson dokument o Jednom percente (The One Percent), ktoré v roku 2001 vlastnilo až 38% všetkého bohatstva v SŠA.

Následne sa tejto myšlienky chytil žid Joseph Stiglitz, laureát Nobelovej ceny a bývalý hlavný ekonóm Svetovej banky, ktorý v máji 2011 napísal článok s názvom „Z jedného percenta, jedným percentom pre jedno percento“ . Zrazu Stiglitzovi začala prekážať globalizácia a podiel Svetovej banky na jej uskutočňovaní. Žeby šlo o ďalšie z precitnutí židovskej vyvolenej dušičky?

Toto hnutie naša redakcia NEPODPORUJE, pretože:

 • vychádza z frustrácie z ekonomicko-sociálnej situácie občana v Spojených štátoch amerických, ktorých minimálne sociálny systém je diametrálne odlišný od toho európskeho, tobôž od tých, ktoré jestvujú v krajinách bývalého sovietskeho bloku s tereziánskou a jozefínskou tradíciou sociálnej politiky ešte z čias Rakúsko-Uhorska;

 • u nás, na východe Strednej Európy, menovite na Slovensku, na rozdiel od SŠA jestvuje legislatívne zakotvené dostatočné sociálne zabezpečenie občana; v určitých oblastiach je dokonca predimenzované, respektíve nastavené tak, že vzhľadom na kultúrne vzorce správania je „akoby“ nadimenzované na špecifické invarianty správania jedného, menovite cigánskeho etnika – všeobecne zastávame názor, že nie je problém so sociálnym zabezpečením, pokiaľ bude zásluhové a nie paušálne a zároveň bude zohľadnené podľa behaviorálnych kritérií rôznych etnických skupín obyvateľstva žijúcich na území SR;

 • iba 53% z tých „99%“ reálne platí daň z príjmu, pritom tú federálne úrady vyrubujú progresívne, teda podľa príjmových hladín, z každého legálneho príjmu plynúceho z „bielej práce“; Hnutie „My sme 99%“ teda spolovice reprezentujú podvodníci, pracujúci načierno schovávajúci sa za druhú polovicu slušných ľudí, živiacich sa poctivou prácou, aj keď za nízke príjmy;

 • hnutie je morálne sprofanované od samého začiatku, kedy hyperbolizovalo svoj rozsah propagandistickými zábermi po internete. Ako chce tých 99% uverivších klamárom apelovať na morálnejšiu politiku, keď nevedia apelovať ani na samých seba?
 • hnutie je apriori naladené proti hierarchickému systému vedenia národa, keďže zdôrazňuje svoj odpor voči vertikálnemu členeniu a zdôrazňuje horizontálnu solidaritu ako všeliek;

 • hnutie nehľadá cestu sociálneho zmieru naprieč vertikálou, je skôr vedené vášňami resentimentu po horizontále v zmysle: nepriateľ môjho nepriateľa je môj priateľ;

 • akonáhle sa za hnutie začali stavať persóny ako Al Gore, Barack Obama či Joseph Stiglitz, teda paradoxne persóny príslušné k ostrakizovanému „jednému percentu“, tu proste začalo niečo smrdieť... podobne ako keď sa na plánoch zničiť útlak veľkostatkárov finančne podieľal veľkostatkár Engels vyživovaním Marxa... Alebo sme len zbytočne podozrievaví iba kvôli nášmu nedialektickému mysleniu?

 • ide o alterglobalistické hnutie, ktoré nie je primárne proti globalizácii, lež chce globalizovať svet „pod inou než súčasnou vlajkou“ a naša redakcia odmieta akékoľvek globalizačné i alter-globalizačné snahy, ktoré oboje pracujú s internacionalistickou doktrínou nadradenou nad národno-štátne záujmy; je nám jedno, či sa nášmu národu budú nadraďovať internacionalisti modrí či červení, odmietame, aby náš národ bol kohokoľvek rohožkou...

Najmä z týchto dôvodov sa nám exhibicionista Chmelár forsírujúci „americký komunizmus“ na Slovenku zdá byť nanajvýš smiešnym tajtrlíkom niečích iných záujmov, azda Stiglitzových?

Odkaz len na túto časť: http://beo.sk/kampane/1389-edo-astar-smelar#niesme99

Prečo NEpodporujeme iniciatívu „Občianskej ústavy?“

 • „Základný zákon“, ktorým sa má a musí riadiť národ je neištitucionálneho pôvodu, teda sa o ňom nemožno na pôde nejakého úradu dohadovať, nemožno o ňom nechávať hlasovať človeka, pretože je to zákon nadprirodzený, ktorý hovorí o nutnosti národa zachovať svoje spoločenstvo, svoj rod v boji proti vonkajšiemu nepriateľovi (prírodná nepriazeň a cudzie záujmy) a voči vnútornému nepriateľovi (kultivovaním „zvieraťa“ v nás): „Som lebo sme. Aby sme boli, som ja.“ Ak hovoríme áno ústave, tak iba takej, ktorá sa podriaďuje nadprirodzenému základnému zákonu, a pritom sa domnievame, že tvorba takejto ústavy nemôže byť ponechaná na všetkých.

 • iniciatíva občianskej ústavy len ďalej rozširuje biedu pokusu človeka o priečenie sa organickým typom usporiadania ľudských spoločností, ktorá sa dejinami vinie od čias osvietenstva zo 17.-18. storočia, filozoficky najmä od Hobbsovho spisu Leviathan, ktorý pertraktuje základný postulát satanizmu: veľká masa ľudí sa bez Boha ako Absolútna sama nevie dohodnúť na Dobre, a tak súhlasí za plného vedomia svojej slobodnej vôle vo všespoločenskej zmluve s tým, že rozhodnutie o Dobre bude vykonané nie na základe Božej Pravdy, ale na základe prevládajúceho názoru, ktorému sa zároveň všetci občania dobrovoľne a s plným vedomím zaviažu podriadiť akoby kvôli dedičnému hriechu narodenia sa ako občan niektorého štátu. A pritom, prevládajúci názor väčšiny ľudí o Dobre je úzkoprsý, teda taký, ktorý nevyžaduje od jednotlivca (od seba samého), aby podstupoval najnáročnejší zápas na svete a bojoval proti vnútornému nepriateľovi (proti zvieraťu v nás), lež je maximálne naplnený vášňami spojenými s bojom s vonkajším nepriateľom (11. september, boj proti terorizmu, extrémizmu, ap.) z čisto zištných a praktických dôvodov;

 • Chmelár so svojou iniciatívou občianskej ústavy opäť raz v živote plagioval dlhšie jestvujúce hnutie Za priamu demokraciu, ktoré naša redakcia podporovala ako prechodné riešenie permanentnej krízy demokratického parlamentarizmu najmä kvôli tomu, že usporadúvaním verejných hlasovaní pri dôležitých otázkach verejného života by sa vypuklejšie ukázala aracionalita priradzovania rovnakej váhy hlasu asociálnemu parazitovi, ktorý by hlasoval za guľáš a vzdelanému príslušníkovi profesného stavu, ktorý by hlasoval podľa najlepšieho svojho svedomia a vedomia. Znížením kvóra pre poriadanie referenda, by sa zároveň zvýšili šance, jednak na strane dnešných rôznych marginálnych svetonázorových skupín, i dnes ostrakizovaných nacionalistov, agitovať za svoj politický program v uliciach a snažiť sa nakloniť jazýček váh prevládajúceho názoru nekvalifikovanej masy na svoju stranu, čím by sa v skutočnosti podporila verejná a naozaj demokratická súťaž dnes inak kriminalizovaných ideí v zmysle – životaschopné prežije.

 • iniciatíva občianskej ústavy pod Chemlárovým patronátom sa zmenila na kryptokomunistické hnutie, ktoré zdôrazňovaním váhy hlasu každého človiečika chce získať 99%-tnú podporu svojho panstva nad takýmto novým systémom: nepripomína Vám to postuláty diktatúry proletariátu? Nie azda preto je iniciatíva občianskej ústavy tak príťažlivá pre ľavicové, socialistické až komunistické živly?

Najmä z týchto dôvodov nepodporujeme Chmelárovu iniciatívu občianskej ústavy.

Odkaz len na túto časť: http://beo.sk/kampane/1389-edo-astar-smelar#niechmelarovejustave

Aj preto veríme v jednotu Chmelárovho vedomia s intergalaktickým vedomím Aštara Šerana z Vesmírnych lidí:


» Kedy sa opičiak Edo Aštar Šmelár konečne transformuje na „pravdolásku“ a pukne samou dobrotou?
» Jeden volič – jeden hlas: stály problém demokracie?


» „Bol to čestný človek!“ kričali na Chmelára hanobiaceho Ďurčanského bustu občania Rajca
» Paradoxy volieb: je to len o masmédiách a hlúposti masy


» Chmelár sa vysmieva slovenským tradíciám!
» Rasa hrá významnú úlohu (nielen) v amerických prezidentských voľbách


» Demokracia ako všeliek
» Červená? Modrá? S ľuďmi a pro lidi?


» Superbohatí a ich pokrytecké „sociálne PR“

Ak sa ti článok páčil, môžeš ho zdieľať na sociálnych sieťach.

Zaujímavý projekt