AIDS (Acquired immune deficiency syndrome – syndróm získanej imunitnej nedostatočnosti) je chorobou postihujúcou imunitný systém. Je spôsobený vírusom HIV. Podstata ochorenia spočíva v tom, že oslabuje prirodzenú obranyschopnosť organizmu, ktorý je potom náchylnejší stať sa obeťou ďalších ochorení a nie je schopný uzdraviť sa. Samotný AIDS však nikdy nie je priamou príčinou smrti, stáva sa ňou iná choroba, ktorej človek potom kvôli AIDS-u podľahne.

Toto sú fakty všeobecne známe. V tomto článku nás ale budú zaujímať predovšetkým sociálne dôsledky tejto epidémie.

Čo sa týka vzniku a pôvodu vírusu HIV, existuje niekoľko teórií, ktoré však nie sú predmetom tohto článku. Bez ohľadu na to, ako HIV uzrel svetlo sveta, faktom ostáva, že nákaza AIDS-om bola prvýkrát zaznamenaná v roku 1981, kedy bola potvrdená jeho prítomnosť u piatich homosexuálov v Los Angeles. Neskôr boli nájdené ešte staršie vzorky, z ktorých najdávnejšie pochádzajú od muža z Konga z roku 1959 a od 15-ročného afroamerického mladíka zo St. Louis z roku 1969.

Odvtedy sa nákaza rozšírila na všetky kontinenty, do všetkých krajín a vôbec do všetkých kútov sveta. V tomto významnú úlohu zohrávala homosexualita, medzirasový pohlavný styk, narkománia a v zaostalých krajinách aj transfúzie krvi či nečisté injekčné striekačky.

Od svojho objavenia choroba zahubila vyše 25 miliónov ľudí.

Dnes je celosvetovo AIDS-om nakazených cca 38,6 milióna ľudí s veľmi nerovnomerným zastúpením.

AIDS je najrozšírenejší v Afrike, najmä na juhu, kde na mnohých miestach presahuje 30% (napr. vo Svazijsku bolo na konci roku 2005 nakazených 33,4 % populácie). V strednej a južnej Afrike žije vyše 64 % všetkých ľudí a viac ako tri štvrtiny všetkých žien nakazených AIDS. Aj zvyšok kontinentu zväčša prekračuje celosvetový priemer, čo sa všeobecne zvykne pripisovať chudobe. Okrem Afriky je AIDS rozšírený aj v rozličných častiach Ruska a tiež v Indočíne. V ostatných oblastiach sveta, aspoň podľa oficiálnych štatistík, je zastúpenie choroby viac-menej rovnomerné, zväčša do jedného percenta. Zaujímavosťou je, že moslimské krajiny ako Irak, Egypt alebo Saudská Arábia majú najmenej rozšírený vírus AIDS, z Európy napr. Rumunsko, Bulharsko, Slovinsko, Chorvátsko – ide často o chudobné krajiny, čo je jasným dôkazom toho, že nielen chudoba plodí AIDS. Na príklade islamských krajín zase vidíme, že striktné dodržiavanie morálky má priam ozdravujúci účinok na rozšírenie AIDS-u – islam je známy ostrou kritikou homosexuality a zdôrazňovaním vernosti.

Každoročne sa nakazí AIDS-om viac ľudí ako stihne zomrieť, čiže počet postihnutých ochorením neustále rastie, a to nielen v absolútnom meradle, ale aj proporcionálne v spoločnosti.

Pozrime sa teraz bližšie na niektoré sociálne aspekty ľudí nakazených AIDS.

Štatistiky venujúce sa vzťahu medzi rasou a AIDS alebo niektorými sexuálnymi praktikami ľudí nakazených AIDS (homosexualita, promiskuita a iné úchylky) sú len veľmi ťažko prístupné*. Autorovi článku sa podarilo dostať len k dielčím informáciám, ktoré však poukazujú na zaujímavé skutočnosti.

Pôvodný názov AIDS znel GRID – Gay Related Immune Disease (s homosexuálmi súvisiace ochorenie imunity), tento názov bol však čoskoro pod politickým tlakom zmenený na dnešné neutrálne „AIDS“.

Podľa výskumu z roku 1983 v jedenástich západoeurópskych krajinách tvorili až 58 % ľudí postihnutých AIDS homosexuálni muži.

UNAIDS, jedna z najväčších organizácií venujúcich sa riešeniu problému AIDS, vo svojej súhrnnej správe za rok 2006 vôbec neuvádza homosexualitu ako jednu z hlavných príčin rýchleho šírenia AIDS, skôr spomína diskrimináciu homosexuálov. Za jednu z hlavných ciest na riešenie epidémie navrhuje občiansku spoločnosť, ignorujúc rasovú realitu a tým pádom aj ohrozenie bielych spoločností.

Pomerne explitictne však výskumy zmieňovaných kategórií uvádza americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (Center for Disease Control and Prevention – CDC). Tieto ukazujú, že v USA v roku 2004 len tretina ľudí nakazených AIDS náležala k bielej rase, hoci táto tvorí 75 % celkového obyvateľstva USA. Naopak, k čiernej rase, hoci je v USA oproti bielej šesťkrát menej početne zastúpená, patrilo až 40 % všetkých nakazených. Čo sa týka spôsobu nákazy, takmer polovica všetkých nákaz AIDS (48 %) prebehla pohlavným stykom homosexuálnych mužov, viac ako štvrtina (26 %) používaním injekčných striekačiek a necelých 7 % kombináciou predošlých dvoch faktorov. 17 % nákaz sa uskutočnilo cez heterosexuálny pohlavný styk a len 2,2 % inými spôsobmi (najčastejšie nakazenie od matky pri narodení).

Do skupiny nakazených heterosexuálov spadajú nepochybne z veľkej časti ľudia, ktorí sú buď promiskuitní, bisexuálni, občasne majú homosexuálny styk (ale nie sú nutne homosexuálni svojou orientáciou), príležitostní narkomani a pod. Samozrejme, malá skupina ľudí sa istotne nakazila nie vlastnou vinou. Množstvo ľudí v tejto kategórii má AIDS od narodenia, pretože sa nakazili priamo od matky počas vývinu plodu – teda opäť niekoho nezodpovednosťou. Čo sa týka transfúzií krvi, pravdepodobnosť nakazenia takouto cestou je úplne minimálna, až nulová – aj v krajinách ako Burundi boli napr. v roku 2004 na detekciu AIDS testované všetky vzorky krvi na darovanie, o vyspelých krajinách ani nehovoriac, tam ide už o úplnú samozrejmosť.

Štatistiky nám jasne ukazujú, že drvivá väčšina nakazených AIDS sú ľudia, ktorí neprevádzajú bežné sexuálne praktiky a stoja svojím životným štýlom na okraji spoločnosti.

Napriek tomu sa na boj s AIDS vydávajú obrovské finančné prostriedky, napríklad len organizácia UNAIDS (ktorá je programom OSN na boj proti AIDS) v roku 2005 vydala 8,3 miliardy amerických dolárov a na rok 2006 predpokladá rozšírenie svojich aktivít a vynaloženie až 8,9 miliardy dolárov (za necelých 10 rokov sa náklady zväčšili až 28 násobne), pričom tieto výdavky zďaleka nepokryjú odhadovanú potrebu (napr. na rok 2008 sa odhaduje potreba až vyše 22 miliárd amerických dolárov a neustále rastie). Zdôrazňujem, že ide iba o finančné záznamy jednej, aj keď významnej organizácie a celosvetovo sú náklady niekoľkonásobne vyššie, pričom všetky tieto prostriedky idú takmer výhradne na pomoc deviantom spadajúcim do horeuvedených skupín (UNAIDS svoje investície smeruje prednostne do slabo rozvinutých krajín, naivne dúfajúc, že desiatky miliárd naliatych do týchto zaostalých regiónov zmenia mentalitu tamojších ľudí). Vidíme teda, že aj naše peniaze, keďže Slovenská republika je členom OSN, prúdia na veľmi neefektívnu pomoc do zaostalých častí sveta a na podporu homosexuálov, zatiaľ čo u nás žijú tisíce rodín na prahu chudoby.

Rôzne organizácie, ktoré sa nám snažia AIDS podsúvať ako celosvetový problém, teda zjavne zveličujú a ich lži sú v konfrontácii s oficiálnymi štatistikami jasne demaskované.

Tie nám objektívne ukazujú, že pre slušných ľudí, riadiacich sa kresťanskými zásadami, AIDS nie je žiadnou hrozbou (ak pominieme, samozrejme, úplne minimálnu mieru nehôd a omylov, ktoré sú ale prítomné všade).

Ako AIDS nemôže byť hrozbou pre slušného a morálneho človeka, tak nemôže byť hrozbou ani pre zdravú, dobre fungujúcu spoločnosť. Naopak, kruto povedané: AIDS očisťuje svet od spomínaných skupín deviantov, ktorí si za to takmer vždy môžu sami.

Najúčinnejšou ochranou je prevencia; najúčinnejšou prevenciou proti AIDS je dodržiavanie morálnych zásad. Tie však ťažko uplatniť v liberálnej a heterogénnej občianskej spoločnosti.

* – Autor článku kontaktoval niekoľko organizácií zaoberajúcich sa výskumom AIDS ohľadom toho, či existujú štatistiky spomínaných parametrov u obetí nákazy AIDS. Tu je úryvok z odpovede WHO: „thanks for your e-mail and enquires, unfortunately some of them is not possible to respond and there is not such information on AIDS cases and its distribution among different populations...“ („ďakujeme za váš e-mail a otázky, bohužiaľ na niektoré z nich nie je možné odpovedať a neexistujú také informácie o prípadoch AIDS a ich rozšírení medzi rôznymi populáciami...“). Vidíme teda, že miesto toho, aby sa hľadala príčina šírenia nákazy, zahladzujú sa len jej dôsledky. Takýto postup je vopred zmarený len na vyhadzovanie obrovských súm financií s prakticky nulovou efektivitou.

Zdroje:

    www.cdc.gov
    www.unaids.org
    www.who.int
    www.wikipedia.org

Ak sa ti článok páčil, môžeš ho zdieľať na sociálnych sieťach.

Zaujímavý projekt